Projekt EU

Przedmiotem projektu jest utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Poznaniu, realizacja bieżącego funkcjonowania placówki oraz zajęć dodatkowych, a także przeszkolenie 2 nauczycieli z zakresu surdopedagogiki.

Celem projektu jest: Wzrost o 20 miejsc liczby ogólnodostępnych miejsc przedszkolnych w Poznaniu dla 20 dzieci (10 dziewcząt i 10 chłopców) zamieszkałych w Poznaniu, dzięki objęciu ich wsparciem w zakresie zajęć dodatkowych i zapewnieniu opieki wyspecjalizowanej kadry oraz nabycie kompetencji przez 2 nauczycieli w zakresie surdopedagogiki poprzez objęcie ich kursami języka migowego. Osiągnięcie zamierzonych celów planowane jest w terminie od 1.VII.2019 do 31.X.2020r.

Grupę docelową stanowią:

  1. 20 dzieci (10 dziewczynek i 10 chłopców) w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Poznaniu zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
  2. Wsparciem będą objęte również 2 nauczycielki zatrudnione w Poznaniu.

Głównymi produktami będą: Utworzone miejsca wychowania przedszkolnego dofinansowane w programie: 20. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 20. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 2.

Głównymi rezultatami będą: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 2.

Zadania:

  1. Modernizacja, adaptacja oraz doposażenie placówki wychowania przedszkolnego.
  2. Podnoszenie kompetencji nauczycieli.
  3. Bieżące funkcjonowanie.
  4. Zajęcia dodatkowe.

Wartość: 463 524,98 zł
Dofinansowanie: 393 996,23 zł
Projekt realizowany w partnerstwie przez Katarzynę Rutkowską i DGA S.A

Rekrutacja

W ramach projektu prowadzona jest rekrutacja dzieci. Szczegóły projektu oraz wymagane wnioski można znaleźć w załączonych poniżej dokumentach:

Uwaga! Rekrutacja do projektu została zakończona.